"Dancing girls! That Gino sho' is crazy...We aint got no dancing girls!"